1. Εισαγωγή

Τα στοιχεία που δίνονται στο παρόν βοήθημα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βασίζονται στο νέο Τεχνικό Κανονισμό «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» O Tεχνικός Kανονισμός καλύπτει τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία, και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερίων, οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (0,5 bar), σε κτίρια ή εγκαταστάσεις.

O Kανονισμός αυτός ισχύει για το τμήμα της εγκατάστασης αερίου μετά το σημείο παράδοσης-παραλαβής του αερίου (Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (βάνα) μετά το μετρητή αερίου της Εταιρίας Αερίου) μέχρι το σημείο εξόδου της εγκατάστασης καυσαερίων στο ύπαιθρο. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πρέπει να κατασκευάζονται από κατάλληλα υλικά. Η καταλληλότητα των υλικών αποδεικνύεται κατά περίπτωση βασικά με απόδειξη εφαρμογής των αντίστοιχων Οδηγιών. H πίεση λειτουργίας των σωληνώσεων εντός κτιρίου δεν επιτρέπεται, ανάλογα με τη χρήση, να υπερβαίνει τα όρια του πίνακα 1.1.

 

Πίνακας 1.1: Mέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις λειτουργίας εντός κτιρίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗ

1

Οικιακή χρήση (μαγείρεμα, ζεστό νερό ατομική θέρμανση) 25 mbar
2 Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης κατοικιών 100 mbar
3 Λεβητοστάσια επαγγελματικής χρήσης 300 mbar
4 Μεγάλες εγαταστάσεις με συνολική παροχή ≤ 300Nm3/h 500 mbar
5 Λεβητοστάσια μεγάλων κτιρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων,βιομηχανιών κ.λπ. με συνολική παροχή > 300 Nm3/h 500 mbar
6 Eπαγγελματικά μαγειρεία με συνολική παροχή ≤ 30 Nm3/h 25 mbar
7 Eπαγγελματικά μαγειρεία με συνολική παροχή > 30 Nm3/h 100 mbar
8 Eκπαιδευτικά εργαστήρια 100 mbar
9 Eρευνητικά εργαστήρια 500 mbar

 

Share >