Μελέτη και εγκατάσταση χαλκοσωλήνων

Όταν αποφασιστεί από τον πελάτη η τοποθέτηση των χαλκοσωλήνων, οι υδραυλικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιθυμίες του, για μια αξιόπιστη ποιοτική εγκατάσταση, οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με το ελάχιστο κόστος και με τις ελάχιστες ποσότητες χαλκοσωλήνων. Αυτές οι επιθυμίες θα πρέπει να σταθμίζονται πάντα σε σχέση με τις απαιτήσεις των διαφόρων προτύπων και προδιαγραφών.

Τα δίκτυα χαλκοσωλήνων πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα για συντήρηση και επισκευή.

Τους χακοσωλήνες μπορεί αν θέλετε να τους κρύψετε σε αγωγούς ή σε κανάλια μέσα στους τοίχους και στα πατώματα, αν κάνετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι κανονισμοί.

Share >