Σεμινάρια Τεχνικών Σχολών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του προγράμματος, για την στήριξη των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών σχολών, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις ειδικότητες, Μηχανολόγων, Θερμοϋδραυλικών, Ψυκτικών, Καυσίμων Αερίων.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Η σημασία που έχει η διαδικασία της μεταλλουργίας του χαλκού, για την παραγωγή του μετάλλου και τις εφαρμογές του.
  • Οι χαλκοσωλήνες και οι εφαρμογές τους.
  • Τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνονται ασφαλή και αποτελεσματικά δίκτυα σωληνώσεων.
  • Η αξία σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης, με τις πρακτικές εφαρμογές των διαφόρων δικτύων.
  • Ανάπτυξη στοιχείων επαγγελματισμού για κατανόηση του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος.
  • Εντοπισμός δεδομένων που αφορούν πιθανές αστοχίες κατά τη χρήση των υλικών.
  • Διάλογος με τους μαθητές για τις προσωπικές τους απορίες σχετικά με τα θέματα που θίγονται.

Share >