Δίκτυα πυρασφάλειας

Οι χαλκοσωλήνες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» (ΠΔ 71, ΦΕΚ Α32/17.2.88)

Η έννοια της πυροπροστασίας αναφέρεται σε δυο διαφορετικές κατηγορίες προστασίας έναντι πυρκαγιάς:

  • Την πυρανίχνευση
  • Την κατάσβεση

Η πυρανίχνευση  πραγματοποιείται από ειδικά όργανα τους ανιχνευτές καπνού (θερμοδιαφορικοί – αερίου)

Η Κατάσβεση πραγματοποιείται με δύο τρόπους, με κινητά μέσα (φορητοί πυροσβεστήρες), και ο άλλος είναι τα ακίνητα μέσα (καταιονιστές-sprinkler).

Share >